Menu
2

Leren en ontwikkelen in verschillende contexten

Jongeren leren en ontwikkelen zich in verschillende omgevingen, netwerken en relaties. Dit noemen we ‘contexten’. Maar hoe leren jongeren precies? En welke rol speelt de digitale wereld daarin? Bovendien lijken jongeren veel stress te ervaren, wat hun ontwikkeling in de weg kan staan. Met ons onderzoek willen we inzicht krijgen in de ontwikkeling van de huidige generatie jongeren. En zorgen dat ze blijven horen tot de gelukkigsten ter wereld.

Onderzoeksthema’s:

 • Overgangen

  Overgangen tussen leer- en ontwikkelingscontexten kunnen risico’s met zich meebrengen. De overgangen die in het onderwijssysteem zijn ingebouwd sluiten bijvoorbeeld niet altijd goed aan bij de behoeften en situaties van een leerling of student. En wettelijke leeftijdsgrenzen kunnen obstakels vormen voor een geleidelijke overgang en warme overdracht in de zorg. Maar denk ook aan de verbinding tussen scholen en jeugdzorginstellingen.

  Centrale onderzoeksvragen

  1. Wat zijn de risico’s van overgangsmomenten en discontinuïteit tussen contexten, en wat zijn de effecten van een betere aansluiting?
  2. Welke aanpassingen in wet- en regelgeving, beleid en praktijk zijn nodig om de overgangen binnen en tussen de verschillende contexten soepeler te laten verlopen en beter te laten aansluiten bij de ontwikkeling van individuele kinderen en jongeren?
 • Betekenisvol leren

  De motivatie van Nederlandse leerlingen is – in vergelijking met andere landen – relatief laag. De motivatie kan worden vergroot door meer aan te sluiten bij hun leefwereld en interesses. Daar ligt de basis voor betekenisvol leren op school. En natuurlijk in een actueel curriculum dat aansluit bij hedendaagse inzichten over leren. Naast ‘formeel leren’ op school zijn er andere vormen van leren: informeel en non-formeel. Die laatste gebeurt bij georganiseerde activiteiten zoals sport of scouting.

  Centrale onderzoeksvragen

  1. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het curriculum actueel blijft en het onderwijs aansluit bij hedendaagse inzichten over leren?
  2. Wat is er nodig op het gebied van curriculum, didactiek en vaardigheden van onderwijsprofessionals om het onderwijs beter te laten aansluiten bij de leefwereld van de jeugd, maar ze ook te verleiden tot het betreden van nieuwe leefwerelden?
  3. Hoe kunnen formeel leren, non-formeel leren en informeel leren beter verbonden worden? En hoe is dat van invloed op de motivatie van jeugdigen?
 • Digitale wereld

  Niet eerder spendeerden jongeren zo veel tijd online: zes uur per dag. Sociale media worden vaak gezien als risicofactor; verslaving, cyberpesten liggen op de loer. Die negatieve effecten van social media krijgen in onderzoek veel aandacht. De positieve kanten blijven onderbelicht: het vormen van je identiteit en verbeteren van relaties met leeftijdgenoten bijvoorbeeld. Digitale media helpt ook onderwijs af te stemmen op de behoeften van individuele leerlingen en relaties te leggen tussen het leren op school en het leven buiten de school.

  Centrale onderzoeksvragen

  1. Wat zijn de positieve en negatieve effecten van sociale media, internet en beeldschermgebruik op de ontwikkeling van jeugdigen en hun functioneren in de samenleving?
  2. Wat is ervoor nodig in opvoeding en onderwijs om jongeren mediawijs te maken en hun weerbaarheid tegen online gevaren, zoals cyberpesten en sexting, te vergroten?
  3. Hoe kunnen digitale media worden gebruikt voor adaptief en betekenisvol onderwijs en effectieve opvoedingsondersteuning?
 • Stress

  Veel jongeren ervaren geregeld stress, maar het is onduidelijk of de druk om te presteren feitelijk is toegenomen. Dat kinderen en jongeren veel stress ervaren lijkt op gespannen voet te staan met de onderzoeksbevinding dat Nederlandse kinderen en jongeren tot de gelukkigsten van de wereld behoren. Er is nog veel onduidelijk over stress. Wij willen weten hoe jongeren stress kunnen hanteren. En manieren vinden waarop opvoeders, onderwijzers en hulpverleners kunnen omgaan met stress bij jeugdigen.

  Centrale onderzoeksvragen

  1. Is er sprake van een toenemende druk om te presteren onder jongeren?
  2. Wat zijn omstandigheden en situaties die bij kinderen en jongeren stress teweegbrengen en hoe kunnen jeugdigen weerbaar gemaakt worden tegen stress?
  3. Wat zijn de gevolgen van stress bij ouders voor de opvoeding, zorg en het onderwijs?

Gerelateerde onderzoeksprojecten