Menu
06 juli 2022

Binnenkort nieuwe call for proposals vanuit NWA: over jeugd en digitalisering

Vanuit de route Jeugd van de Nationale Wetenschapsagenda wordt op dit moment een nieuwe call for proposals voorbereid. Wetenschappers en jeugdprofessionals worden uitgenodigd onderzoek te doen naar het effect van digitalisering op de jeugd op lange termijn. Lees hier alvast meer over de inhoud van de call en hoe zo’n call tot stand komt.

“Met dit nieuwe onderzoeksprogramma wil de Nationale Wetenschapsagenda bijdragen aan een beter en integraler begrip van de impact van digitalisering op het welbevinden, het welzijn en de kansen(gelijkheid) van kinderen en jongeren. Het gaat dan om de impact op lange termijn,” aldus Valesca Kuling. Valesca is programmamanager bij ZonMw en samen met collega’s van de NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) bezig met de voorbereiding van de call for proposals voor deze subsidieronde.  

Kansen en relaties van jongeren

Valesca legt uit dat in het onderzoeksprogramma Jeugd en Digitalisering twee vraagstukken centraal staan:
 • de impact van digitalisering op (mogelijk nieuwe vormen van) kansen(on)gelijkheid of sociale scheidslijnen voor jongeren;
 • de verschillende en mogelijk veranderende relaties die jongeren hebben in de verschillende contexten, bijvoorbeeld met andere jongeren en met ouders, leerkrachten en begeleiders. Ook de (impact op) de identiteit van jongeren speelt hier een rol in.

Schrijvers en experts

Wie bepaalt eigenlijk wat de inhoud van zo’n nieuw onderzoeksprogramma wordt? Valesca: “De kaders zijn door de ministeries en betrokken domeinen opgesteld. Voor de uitwerking is een schrijfgroep en een expertgroep samengesteld. De schrijfgroep bestaat uit vijf experts die de call daadwerkelijk inhoudelijk vorm gaan geven. De expertgroep bestaat uit 15 tot 20 aanvullende personen met allerlei verschillende achtergronden die input leveren: onderzoekers vanuit verschillende expertisevelden, praktijkprofessionals uit jongerenwerk en onderwijs, landelijke en lokale beleidsmakers én jongeren natuurlijk.” Bij de voorbereiding van dit onderzoeksprogramma zijn  de ministeries van OCW en VWS betrokken.  

Het proces

Wat doen deze schrijvers en experts precies? Valesca: “De expertgroep is op 15 april bij elkaar gekomen en heeft rondom de twee vraagstukken input gegeven op vragen als: wat weten we al en aan welke kennis is er behoefte? Welke vragen spelen er rond digitalisering op school, thuis, in de buurt en in de jeugdhulp bijvoorbeeld? 

De leden van de schrijfgroep gaan op basis van deze input en hun eigen expertise een samenhangende ‘call’ schrijven. Op 1 juni is er weer een bijeenkomst met de expertgroep, waar zij aan kunnen geven als er onduidelijkheden of onjuistheden in de calltekst zitten.”

Call for proposals

De call for proposals is een uitnodiging aan wetenschappers en professionals om consortia te vormen en gezamenlijk een onderzoeksvoorstel in te dienen. De Nationale Wetenschapsagenda schrijft voor dat die consortia moeten bestaan uit onderzoekers én praktijkprofessionals. De call wordt gepubliceerd op www.nwo.nl/calls

De schrijfgroep van deze call for proposals bestaat uit: prof. dr. Susan Branje (UU), dr. Carla Haelermans (Maastricht University), prof. dr. Peter Nikken (hogeschool Windesheim, EUR, NJi), prof. dr. Eliane Segers (Radboud Universiteit, UTwente) en prof. dr. Patti Valkenburg (UvA).